Governing Bodies


Office Bearers


1. President Sh. Kunal Bhardwaj.


2. General Secretary Sh. Bhisham Bhardwaj


3. Treasurer Ms.Shalini Sharmastrong>


Teaching Staff Representatives


1. Dr. Anupam Jain.


2. Dr. Poonam Sindhu.


Non-Teaching Staff Representative


1. Sh. Raju.